Algemene Voorwaarden

Es-specially for you

KvK 75517809

BTW nr: NL002120825B17

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Es-specially for you en een cliënt waarop Es-specially for you deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.


Artikel 2: Salon

2.1 De specialist zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de specialist worden verteld.

2.3 Es-specially for you is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.4 De specialist zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.


Artikel 3: Afspraken

3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Es-specially for you melden.

3.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Es-specially for you het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.3 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt mag de specialist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.4 Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag de specialist de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.5 Es-specially for you moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.6 Als er binnen een termijn van een week een nieuwe afspraak wordt gemaakt en nagekomen wordt, vervalt de facturatie van artikel 3.2.

3.7 Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


Artikel 4: Persoonsgegevens en Privacy in acht nemende AVG 25 Mei 2018

4.1 De cliënt voorziet de specialist bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de specialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

4.2 De specialist neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

4.3 De specialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.4 De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de specialist verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Artikel 5: Betaling

5.1 Es-specially for you vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar op de website van www.esspeciallyforyou.nl en in de salon deze worden vooraf kenbaar gemaakt en besproken.

5.2 De gemelde prijzen zijn inclusief 9% of 21% BTW.

5.3 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5.4 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per PIN/ Tikkie/facturatie of contant te voldoen.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Es-specially for you is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialist is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

6.2 Es-specially for you is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

6.3 Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Es-specially for you zelf.


Artikel 7: Klachten

7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Es-specially for you.

7.2 Es-specially for you moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

7.3 Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Es-specially for you de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

7.4 Indien een klacht over de producten gegrond is zal de praktijk het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.

7.5 Indien Es-specially for you en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


Artikel 8: Garantie

8.1 De cliënt op de hoogte is gebracht door de specialist over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

8.2 De cliënt andere producten dan door de specialist geadviseerde producten heeft gebruikt.

8.3 De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

8.4 De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

8.5 De cliënt de producten niet volgens het advies van de specialist heeft gebruikt.

8.6 Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
8.7 Es-specially for you gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen. Es-specially for you is GGD goedgekeurd. Es-specially for you is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele allergieën.


 

Artikel 9: Beschadiging en diefstal

9.1 Es-specially for you heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

9.2 Es-specially for you meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10: Behoorlijk gedrag

10.1 De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

10.2 Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de specialist het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

10.3 Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

10.4 Gelieve geen extra bezoek mee te nemen in verband met de vereiste concentratie, die wij nodig hebben voor de behandeling.


Artikel 11: Recht

11.1 Op elke overeenkomst tussen Es-specially for you en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Es-specially for you

11.3 De algemene voorwaarden zij gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

11.4 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

11.5 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Artikel 12: Webwinkel

12.1 Op product verkopen via de webwinkel van Es-specially for you zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

12.2 Producten en goederen kunnen alleen geruild worden mits niet gedragen of geopend.

12.3 Er wordt nooit een geldelijke vergoeding gegeven, wel is een cadeaubon ter waarde van het product of goederen van toepassing van de aankoop.


Artikel 13: Cadeaubon

13.1 Deze is niet inwisselbaar tegen contant geld en dient in één keer gebruikt te worden.

13.2 1 jaar geldig na uitgifte van deze bon .


Artikel 14. Hygiëne
Bij Es-specially for you wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de RIVM. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels. Es-specially for you is door GGD Nederland goedgekeurd voor pigmenteren.


Content

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Es-specially for you is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website, zoals prijzen, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten alle tijden zonder kennisgeving worden aangebracht. De teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.


Afbeeldingen

Alle afbeeldingen op de website van Es-specially for you zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

 
E-mailen
Bellen